Sørlandet Kunnskapshavn

 I oktober 2012 stilles 13.000m2 nærings- og læringslokaler til disposisjon for en rekke lokale, regionale og nasjonale bedrifter og kunnskapsmiljøer. Sørlandet Kunnskapshavn er i gang.  I 2014 kommer ytterligere 8.000 m2 på plass. Med en reserve på 20-30.000 m2 videre innover i Barbu bukt og mot Skydebanen vil hele miljøet ferdig utbygd bli en betydelig næringsklynge på Sørlandet.

 

Hele kunnskapshavna bygges ut av private investorer. Mesteparten av arealene er leid ut til private bedrifter, som alle har det til felles at de trenger kompetent arbeidskraft, og ønsker seg mer plass og moderne lokaliteter. Men også Arendal kommune er en viktig leietaker og pådriver. Kommunen har gjennom flere år satset tungt på utviklingen av innholdet i prosjektet, og har leid seg inn i 4 etasjer i Eurekabygget.

 

Arendal kommune ønsker gjennom sitt engasjement i Sørlandet Kunnskapshavn å gjøre etter- og videreutdanning og basiskompetanse lett tilgjengelig for den voksne del av befolkningen, gjennom et stort lokalt engasjement og nye samarbeidsformer. Dette i tett dialog med markedet.

I kunnskapshavna får Agders regionale vitensenter – Vitensenteret Sørlandet - nye og større lokaler.

 

Det interkommunale selskapet Etablerersenteret IKS blir lokalisert i Eurekabyggets 4. Etasje.

Det bygges opp nettverk med akademiske institusjoner i Norge og utlandet, både offentlige og private. Dette gjøres gjennom kommunens satsing på etter- og videreutdanning gjennom nyskapningen Eureka Kompetanse.

 

I fjellet ved bak byggene bygges byens nye store parkeringshus – også dette i privat regi. Arendal vil da være meget godt dekket med flere store parkeringshus, med innkjøring fra alle byens innfartsårer.

 

Arendal Voksenopplæring flytter også inn i Eurekabygget. Der legges det spesiell vekt på integrering og synliggjøring av mennesker som kommer til Norge fra andre land, enten som arbeids-innvandrere og/eller flyktninger.

 

Husbanken, Region Sør flytter inn i byggets 5 etg.

 

Vi takker for leveransene av møbler og inventar.