Bærekraftige valg er en naturlig del av vår forretningsfilosofi

Vårt ambisjonsnivå når det gjelder bærekraftige løsninger handler ikke bare om egen forretningsdrift. Vi er også opptatt av å legge til rette for langsiktighet både for kunder og leverandører. Men, det handler først og fremst om å bidra i et større perspektiv enn det forretningsmessige. Vårt mål er å redusere vårt fotavtrykk, samtidig som vi hele tiden er på jakt etter å finne ulike måter vi kan bidra på en mest mulig positiv måte.

 

Vi skal være en pådriver for å bevisstgjøre en lineær bransje til økt fokus på sirkularitet

Vi anerkjenner at vi er på starten av dette arbeidet og at dette vil kreve at vi videreutvikler arbeidet og setter oss konkrete, målbare ambisjoner. Vi anerkjenner også at møbelbransjen er en typisk lineær bransje. Vårt mål er derfor å bidra til at hele bransjen beveger seg mot økt fokus på sirkularitet. Utnyttelse av alle ressurser er overordnet mål i den sirkulære økonomien. Vi jobber hele tiden med å finne gode  løsninger for et kretsløp der resirkulering fører til redusert behov for å hente ut nye råvarer.

 

Gjenbruk og redesign er en viktig del av vår rådgivningstjeneste

I tett samarbeid med våre kunder tar vi en grundig vurdering av ønsket resultat, med bærekraft som bærende tematikk, slik at våre kunder oppnår både kostnadseffektive og miljøvennlige resultater. Vi kan for eksempel trekke om og polstre stoler og sofaer, slik at møblene fremstår som nye. På den måten oppnår vi målsetningen om å tilby et utseende som er tidsriktig, på mer enn én måte.

 

Les hva vi gjorde for Qualified Solutions Group

 

Vi skal opptre på en måte som gjør at vi er en god samfunnsaktør.

Vi jobber hele tiden for å fremme gode arbeids- og miljøforhold i vår leverandørkjede. For å tydeliggjøre hva vi forventer av våre leverandører har vi utarbeidet retningslinjer for etisk handel. Retningslinjene dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon i leverandørkjeden.  

Vi forventer at våre leverandører videreformidler disse retningslinjene til sine underleverandører, og bidrar til deres etterlevelse av dem, i tillegg til å jobbe for å etterleve kravene i egen virksomhet. 

 

Vi er opptatt av at møblene vi selger får et langt liv.

For at vi skal kunne tilby tidløse møbler er det en forutsetning at vi velger riktig helt fra starten. Vi har bærekraft som overordnet målsetning, og vi er overbevist om at innsatsen vi legger ned i dag vil være avgjørende for fremtidige generasjoner. Dette er også grunnen til at vi har implementert bærekraft som et sentralt begrep i alt vi foretar oss, fra idé til leveranse.

Vår erfaring er at bærekraftarbeid er i stadig utvikling, og det er derfor helt avgjørende at vi har en dynamisk tilnærming til de mange fokusområdene.

 

Våre utvalgte bærekraftmål og delmål

Vi har vurdert alle FNs bærekraftmål for å finne de målene som samsvarer med de områdene vi kan utgjøre en forskjell. Valget falt på seks av målene, og vi har i forlengelsen av dette arbeidet utarbeidet strategiske tiltak. Alle bedrifter kan utgjøre en forskjell, og vi anser dette arbeidet som en naturlig del av vår forretningsplan.

 

FNs bærekraftmål nr. 4

Vi skal sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.

  • Strategisk tiltak: Vi ønsker at flere unge skal velge å jobbe hos oss, og vi samarbeider aktivt med videregående skoler i våre lokalmiljøer for å sikre rekrutteringen til vår bransje. I tillegg samarbeider vi med NAV, og gir muligheten for mennesker som trenger arbeidstrening på sin vei ut i arbeidslivet.

FNs bærekraftmål nr. 5

Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet.

  • Strategisk tiltak: Vi ønsker å øke kvinneandelen. Vår bransje har tradisjonelt sett vært mannsdominert, og vi skal derfor jobbe systematisk for å oppnå en bedre likestilling mellom kjønnene. Vi har som mål at vi i 2025 har en kvinneandel på minst 40%.

FNs bærekraftmål nr. 12:

Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre.

  • Strategisk tiltak: Vi lever av å selge produkter, og vår viktigste oppgave blir derfor å selge bærekraftige produkter. Vi har derfor et særlig fokus på produsenter som tilbyr produkter med lang levetid, samtidig som de har tilsvarende retningslinjer for bærekraftig produksjon. For å oppnå dette krever vi blant annet miljøsertifiseringer, vi formidler klare retningslinjer for våre krav til etisk handel og vi utfører regelmessige risikoanalyser. Vi har også et særlig ansvar for avfallsmengden, og vi har derfor et uttalt krav til våre leverandører som omhandler materialgjenvinning. Ved å informere om våre tiltak ønsker vi å påvirke våre kunder til å velge gjenbruk, redesign og reparasjon.

FNs bærekraftmål nr. 13 

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

  • Strategisk tiltak:  Vi skal aktivt jobbe for å redusere klimagassutslipp gjennom å bytte bilparken vår til elbiler, redusere energiforbruket i våre lokaler og utarbeide en miljøvennlig reisepolicy. I tillegg ønsker vi å bidra til bevisstgjøring om klimakrisen blant våre medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere.   

FNs bærekraftmål nr. 16

Fremme fredelige og inkluderende samfunn for å sikre bærekraftig utvikling. Vi skal sørge for tilgang til rettsvern for alle. Vi skal bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer.

  • Strategisk tiltak:  For å redusere risikoen knyttet til korrupsjon og misligheter er det viktig at vi har gode retningslinjer og initiativ for internkontroll. Disse retningslinjene innbefatter etiske retningslinjer, opplæring i hvordan avdekke hvitvasking og varslingssystem. Dette er tiltak som vil bidra til å fremme fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner.

17 FNs bærekraftmål nr. 17

Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.

  • Strategisk tiltak:  Vi ser viktigheten av å dyrke samarbeid for å nå ønskede målsetninger. Ingen bedrift alene kan bidra til at vi når FNs bærekraftmål innen 2030. Det er kun gjennom samarbeid vi kan få til det. Vi skal fremme og bidra til samarbeid med våre leverandører, kunder og andre interessenter for å bidra til økt grad av en bærekraftig utvikling innenfor vår bransje. 

 

Lokal, norsk design er en smart løsning.

Vi er stolte av våre leverandører, som leverer norsk design, og ønsker å bidra til en bærekraftig framtid på norske arbeidsplasser. Vi er opptatt av vår direkte og indirekte påvirkning på miljøet, og stiller derfor krav til både oss selv og våre leverandører. Som en frittstående forhandler kan vi velge de beste løsningene i markedet og med mange norske og utenlandske leverandører sikrer vi våre kunder tilgang til de beste produktene og løsningene våre leverandører til enhver tid kan tilby.

Vi har lange tradisjoner for samarbeid med mange av de ledende norske leverandørene. Flertallet av de norske leverandørene har en sterk miljøprofil, og de kortreiste leveransene ser vi på som en bonus. Vår ambisjon er at det skal være enkelt for våre kunder å handle både smart og lokalt.

 

 

Grønt valg – sertifiserte produkter

Vi ønsker å gjøre det lettest mulig å handle bærekraftig. Vi har derfor utarbeidet et eget symbol som viser hvilke produkter og merker som oppfyller kravene til Svanenmerket, EU Ecolabel, eller Blå Engel. Felles for disse merkene er at de utvikles iht. standarden ISO 14024.

Kvalitetskravene dokumenterer at møblene er sterke, holdbare og sikre i bruk. Møbler som har høy kvalitet og oppfyller strenge krav til bærekraftige og gjerne resirkulerte materialer, giftfrie kjemikalier og etisk produksjonsprosess. Mange er også designet med mulighet for reparasjon og reservedeler - slik at det går an å reparere dem.

Merkede møbler er gode valg for både klima, sirkulær økonomi og en giftfri hverdag. Smart for planeten, og smart for deg.